Είναι γνωστό ότι η μετάφραση θεωρείται μια σύνθετη και ενδεχομένως πολύπλοκη διαδικασία, η οποία χωρίζεται σε διάφορα σημαντικά στάδια, προκειμένου να επιτευχθεί το άρτιο αποτέλεσμα και να υπάρχει συνοχή και συνεκτικότητα. Σύμφωνα με τις θεωρίες της μετάφρασης, η σωστή απόδοση ενός κειμένου βασίζεται και επηρεάζεται μεταξύ άλλων από την ορολογία και τη μορφο-συντακτική δομή του κειμένου-πηγή, ώστε να προσδοθεί στη συνέχεια το κατάλληλο και απαιτούμενο ύφος.

Στο πλαίσιο αυτό, σκοπός του Γραφείου αποτελεί η παροχή ορθών μεταφρασμάτων, εφαρμόζοντας τους κανόνες της ορθογραφίας, του συντακτικού και της γραμματικής, λαμβάνοντας πρωτίστως υπόψη την «κουλτούρα» του κειμένου-πηγή για τη μέγιστη ακρίβεια και προσαρμογή του στο κείμενο-στόχος. Επομένως, επειδή στη λεπτομέρεια φαίνεται η διαφορά, πέραν των γλωσσικών γνώσεων και επαρκειών, ένας ενδελεχής ορθογραφικός έλεγχος κρίνεται σαφώς απαραίτητος, ο οποίος σε συνδυασμό με μια προσεκτική επιμέλεια συνιστούν ίσως το πιο ουσιαστικό στάδιο της μεταφραστικής διαδικασίας.